CSS Dinamo Râșnov angajează

Spread the love

Consiliul de Administrație al CSS Dinamo Râșnov, cu sediul în localitatea Râșnov, strada Izvor nr. 39, tel. 0268.230.756, anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului didactic din unitate după cum urmează:
– schi fond – 1 normă (18 ore) , perioadă determinată.

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

Înregistrarea cererilor, la secretariatul unității – 15.09.2017, între orele 9-14.
Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probei scrisă – 15.09.2017 ora 15.
Proba practica – 18.09.2017, ora 12, pentru candidații care nu au susținut această probă la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante organizat de M.E.N sau/și ISJ Brașov.
Proba scrisa – 19.08.2017, ora 10.
Depunerea contestațiilor 20.09.2017.
Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 20.09.2017.

Se pot înscrie la concurs absolvenți cu diplomă ai învățamântului superior, post-liceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzatoare postului didactic/catedrei respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializarile, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Proba scrisă se susține în specializarea/specializarile postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specific pentru concurs.

Nu au dreptul să participle la concurs persoanele care au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărare judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică, precum și persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017.

La cererea de însciere în concurs vor fi atașate următoarele documente:

– Copii de pe actele de studii, foaia matricolă și certificate profesionale (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic).
Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în 2017 vor prezenta copia adeverinței la instituția de învățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic;
– Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice, dacă este cazul;
– Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
– Copia deciziei ISJ sau a întreruperii activității, dacă este cazul;
– Copie de pe fila din buletin sau cartea de identitate cu domiciliul;
– Adeverință din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ;
– Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzatoare din registrul de evidență al salariaților;
– Aviz medical din care să rezulte că este apt(ă) pentru a preda în învățământ;
– Declarație pe propria răspundere că „nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013.
Director CSS Dinamo Râșnov,
Prof. Cosma Marius

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*